Chủ Đề

Giải KHTN 7 SGK Cánh Diều

PHẦN 1: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT

CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 • Bài 1 Nguyên tử
 • Bài 2: Nguyên tố hóa học

CHỦ ĐỀ 2" SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 • Bài 3 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Bài tập chủ đề 1, 2

CHỦ ĐỀ 3: PHÂN TỬ

 • Bài 4 Phân tử đơn chất hợp chất
 • Bài 5 Giới thiệu về liên kết hóa học
 • Bài 6 Hóa trị công thức hóa học
 • Bài tập chủ đề 3

PHẦN 2: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

CHỦ ĐỀ 4: TỐC ĐỘ

 • Bài 7 Tốc độ của chuyển động
 • Bài 8 Đồ thị quãng đường thời gian
 • Bài tập chủ đề 4

CHỦ ĐỀ 5: ÂM THANH

 • Bài 9 Sự truyền âm
 • Bài 10 Biên độ, tần số, độ to và độ cao của âm
 • Bài 11 Phản xạ âm
 • Bài tập chủ đề 5

CHỦ ĐỀ 6: ÁNH SÁNG

 • Bài 12 Ánh sáng, tia sáng
 • Bài 13 Sự phản xạ ánh sáng
 • Bài tập chủ đề 6

CHỦ ĐỀ 7: TÍNH CHẤT TỪ CỦA CHẤT

 • Bài 14 Nam châm
 • Bài 15 Từ trường
 • Bài 16 Từ trường trái đất
 • Bài tập chủ đề 7

PHẦN 3: VẬT SỐNG

CHỦ ĐỀ 8: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

 • Bài 17 Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
 • Bài 18 Quang hợp ở thực vật
 • Bài 19 Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
 • Bài 21 Hô hấp tế bào
 • Bài 22 Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
 • Bài 23 Trao đổi khí ở sinh vật
 • Bài 24 Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
 • Bài 25 Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
 • Bài 26 Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
 • Bài tập chủ đề 8

CHỦ ĐỀ 9: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

 • Bài 27 Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật
 • Bài 28 Tập tính ở động vật

CHỦ ĐỀ 10: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

 • Bài 29 Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
 • Bài 30 Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
 • Bài 31 Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 32 Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật

CHỦ ĐỀ 11: SINH SẢN Ở SINH VẬT

 • Bài 33 Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Bài 34 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật

CHỦ ĐỀ 12: CƠ THỂ SINH VẬT LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT

 • Bài 35 Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật
 • Bài tập chủ đề 9,10,11,12