ĐÓNG

Soạn Toán 8 Tập 1

ĐẠI SỐ

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương 2: Phân thức đại số

HÌNH HỌC

Chương 1: Tứ giác

Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Soạn Toán 8 Tập 2

Đại số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Mở đầu về phương trình
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 
 • Luyện tập (trang 13-14)
 • Bài 4: Phương trình tích
 • Luyện tập (trang 17)
 • Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu 
 • Luyện tập (trang 22-23)
 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) 
 • Luyện tập (trang 31-32)
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 
 • Luyện tập (trang 40)
 • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn 
 • Luyện tập (trang 48-49)
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập)

Hình học

Chương 3: Tam giác đồng dạng

 • Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét 
 • Luyện tập (trang 63-64-65)
 • Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Luyện tập (trang 68)
 • Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng 
 • Luyện tập (trang 72)
 • Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • Luyện tập (trang 79-80)
 • Luyện tập (trang 80)
 • Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 
 • Luyện tập (trang 84-85)
 • Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

A - Hình Lăng Trụ Đứng

 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật
 • Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập (trang 104-105)
 • Bài 4: Hình lăng trụ đứng
 • Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Luyện tập (trang 115-116)

B - Hình Chóp Đều

 • Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
 • Bài 9: Thể tích của hình chóp đều 
 • Luyện tập (trang 124-125)
 • Ôn tập chương 4
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)

Bài 11: Hình thoi | Hình học chương I

September 25, 2021
Soạn Giải Toán 8 | SGK Tập 1 & Tập 2
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

Soạn Toán 8 Tập 1

ĐẠI SỐ

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương 2: Phân thức đại số

HÌNH HỌC

Chương 1: Tứ giác

Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Soạn Toán 8 Tập 2

Đại số

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Mở đầu về phương trình
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 
 • Luyện tập (trang 13-14)
 • Bài 4: Phương trình tích
 • Luyện tập (trang 17)
 • Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu 
 • Luyện tập (trang 22-23)
 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) 
 • Luyện tập (trang 31-32)
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 
 • Luyện tập (trang 40)
 • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn 
 • Luyện tập (trang 48-49)
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - Bài tập)

Hình học

Chương 3: Tam giác đồng dạng

 • Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét 
 • Luyện tập (trang 63-64-65)
 • Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Luyện tập (trang 68)
 • Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng 
 • Luyện tập (trang 72)
 • Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • Luyện tập (trang 79-80)
 • Luyện tập (trang 80)
 • Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 
 • Luyện tập (trang 84-85)
 • Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)

Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

A - Hình Lăng Trụ Đứng

 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật
 • Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập (trang 104-105)
 • Bài 4: Hình lăng trụ đứng
 • Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Luyện tập (trang 115-116)

B - Hình Chóp Đều

 • Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
 • Bài 9: Thể tích của hình chóp đều 
 • Luyện tập (trang 124-125)
 • Ôn tập chương 4
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)