ĐÓNG

SOẠN TOÁN 7 KẾT NỐI TRI THỨC TẬP 1

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ

Bài 1 Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2 Các phép tính với số hữu tỉ

Bài luyện tập chung trang 14

Bài 3 Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 4 Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Bài luyện tập chung trang 24

Bài tập cuối chương I trang 25

CHƯƠNG II: SỐ THỰC

Bài 5 Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 6 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 7 Tập hợp các số thực

Bài luyện tập chung trang 38

Bài tập cuối chương II trang 39

HÌNH HỌC 

CHƯƠNG III: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 8 Góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của một góc

Bài 9 Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

Bài luyện tập chung trang 50

Bài 10 Tiên đề Euclid, tính chất của hai đường thẳng song song

Bài 11 Định lý và chứng minh định lý

Bài luyện tập chung trang 58

Bài tập cuối chương III trang 59

CHƯƠNG IV: TAM GIÁC BẰNG NHAU

Bài 12 Tổng các góc trong một tam giác

Bài 13 Hai tam giác bằng nhau, trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

Bài luyện tập chung trang 68

Bài 14 Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

Bài luyện tập chung trang 74

Bài 15 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 16 Tam giác cân, đường trung trực của đoạn thẳng

Bài luyện tập chung trang 85

Bài tập cuối chương IV trang 87

SOẠN TOÁN 7 KẾT NỐI TRI THỨC TẬP 2

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG V: THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Bài 17 Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 18 Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 19 Biểu đồ đoạn thẳng

Bài luyện tập chung trang 106

Bài tập cuối chương V trang 108

CHƯƠNG VI: TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

Bài 20 Tỉ lệ thức

Bài 21 Tính chất của dãy số bằng nhau

Bài luyện tập chung trang 10

Bài 22 Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 23 Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài luyện tập chung trang 19

Bài tập cuối chương VI trang 21

CHƯƠNG VII: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 24 Biểu thức đại số

Bài 25 Đa thức một biến

Bài 26 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài luyện tập chung trang 34

Bài 27 Phép nhân đa thức một biến

Bài 28 Phép chia đa thức một biến

Bài luyện tập chung trang 44

Bài tập cuối chương VII trang 46

CHƯƠNG VIII: LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Bài 29 Làm quen với biến cố

Bài 30 Làm quen với xác suất của biến cố

Bài luyện tập chung trang 56

Bài tập cuối chương VIII trang 58

HÌNH HỌC 

CHƯƠNG IX: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC

Bài 31 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 32 Quan hệ đường vuông góc và đường xiên

Bài 33 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Bài luyện tập chung trang 70

Bài 34 Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác

Bài 35 Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

Bài luyện tập chung trang 83

Bài tập cuối chương IX trang 84

CHƯƠNG X: MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 36 Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Bài Luyện tập trang 93

Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài Luyện tập trang 101

Bài tập cuối chương X

Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn

March 4, 2023
Soạn Giải Toán 7 Kết Nối Tri Thức
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

SOẠN TOÁN 7 KẾT NỐI TRI THỨC TẬP 1

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ

Bài 1 Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2 Các phép tính với số hữu tỉ

Bài luyện tập chung trang 14

Bài 3 Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 4 Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Bài luyện tập chung trang 24

Bài tập cuối chương I trang 25

CHƯƠNG II: SỐ THỰC

Bài 5 Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 6 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 7 Tập hợp các số thực

Bài luyện tập chung trang 38

Bài tập cuối chương II trang 39

HÌNH HỌC 

CHƯƠNG III: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 8 Góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của một góc

Bài 9 Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

Bài luyện tập chung trang 50

Bài 10 Tiên đề Euclid, tính chất của hai đường thẳng song song

Bài 11 Định lý và chứng minh định lý

Bài luyện tập chung trang 58

Bài tập cuối chương III trang 59

CHƯƠNG IV: TAM GIÁC BẰNG NHAU

Bài 12 Tổng các góc trong một tam giác

Bài 13 Hai tam giác bằng nhau, trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

Bài luyện tập chung trang 68

Bài 14 Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

Bài luyện tập chung trang 74

Bài 15 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 16 Tam giác cân, đường trung trực của đoạn thẳng

Bài luyện tập chung trang 85

Bài tập cuối chương IV trang 87

SOẠN TOÁN 7 KẾT NỐI TRI THỨC TẬP 2

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG V: THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Bài 17 Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 18 Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 19 Biểu đồ đoạn thẳng

Bài luyện tập chung trang 106

Bài tập cuối chương V trang 108

CHƯƠNG VI: TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

Bài 20 Tỉ lệ thức

Bài 21 Tính chất của dãy số bằng nhau

Bài luyện tập chung trang 10

Bài 22 Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 23 Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài luyện tập chung trang 19

Bài tập cuối chương VI trang 21

CHƯƠNG VII: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 24 Biểu thức đại số

Bài 25 Đa thức một biến

Bài 26 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài luyện tập chung trang 34

Bài 27 Phép nhân đa thức một biến

Bài 28 Phép chia đa thức một biến

Bài luyện tập chung trang 44

Bài tập cuối chương VII trang 46

CHƯƠNG VIII: LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Bài 29 Làm quen với biến cố

Bài 30 Làm quen với xác suất của biến cố

Bài luyện tập chung trang 56

Bài tập cuối chương VIII trang 58

HÌNH HỌC 

CHƯƠNG IX: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC

Bài 31 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 32 Quan hệ đường vuông góc và đường xiên

Bài 33 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Bài luyện tập chung trang 70

Bài 34 Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác

Bài 35 Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

Bài luyện tập chung trang 83

Bài tập cuối chương IX trang 84

CHƯƠNG X: MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 36 Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Bài Luyện tập trang 93

Bài 37 Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài Luyện tập trang 101

Bài tập cuối chương X