ĐÓNG

SOẠN TOÁN 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 1

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ

Bài 1 Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2 Các phép tính với số hữu tỉ

Bài 3 Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 4 Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2: SỐ THỰC

Bài 1 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2 Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 3 Làm tròn số và ước lượng kết quả

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body mass index)

Bài tập cuối chương 2 

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 2 Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 3 Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài 4 Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình

Bài tập cuối chương 3

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 4: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1 Các góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2 Tia phân giác

Bài 3 Hai đường thẳng song song

Bài 4 Định lí và chứng minh một định lí

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra

Bài tập cuối chương 4

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÃ XUẤT

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2 Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 3 Biểu đồ đoạn thẳng

Bài tập cuối chương 5

SOẠN TOÁN 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 2

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

Bài 1 Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau

Bài 2 Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG 7: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1 Biểu thức đại số

Bài 2 Đa thức một biến

Bài 3 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài 4 Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Bài Hoạt động thức hành và trải nghiệm

Bài tập cuối chương VII

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 8: TAM GIÁC

Bài 1 Góc và cạnh của một tam giác

Bài 2 Tam giác bằng nhau

Bài 3 Tam giác cân

Bài 4 Đường vuông góc và đường xiên

Bài 5 Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 6 Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 7 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 8 Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài 9 Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 10: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học

Bài tập cuối chương VIII

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 Làm quen với biến cố ngẫu nhiên

Bài 2 Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên

Bài tập cuối chương IX

Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng

December 18, 2022
Soạn Giải toán 7 Chân trời sáng tạo
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

SOẠN TOÁN 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 1

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ

Bài 1 Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2 Các phép tính với số hữu tỉ

Bài 3 Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 4 Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2: SỐ THỰC

Bài 1 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2 Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 3 Làm tròn số và ước lượng kết quả

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body mass index)

Bài tập cuối chương 2 

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 2 Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 3 Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài 4 Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình

Bài tập cuối chương 3

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 4: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1 Các góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2 Tia phân giác

Bài 3 Hai đường thẳng song song

Bài 4 Định lí và chứng minh một định lí

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra

Bài tập cuối chương 4

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÃ XUẤT

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2 Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 3 Biểu đồ đoạn thẳng

Bài tập cuối chương 5

SOẠN TOÁN 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 2

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

Bài 1 Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau

Bài 2 Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG 7: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1 Biểu thức đại số

Bài 2 Đa thức một biến

Bài 3 Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài 4 Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Bài Hoạt động thức hành và trải nghiệm

Bài tập cuối chương VII

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 8: TAM GIÁC

Bài 1 Góc và cạnh của một tam giác

Bài 2 Tam giác bằng nhau

Bài 3 Tam giác cân

Bài 4 Đường vuông góc và đường xiên

Bài 5 Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 6 Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 7 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 8 Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài 9 Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 10: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học

Bài tập cuối chương VIII

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 1 Làm quen với biến cố ngẫu nhiên

Bài 2 Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên

Bài tập cuối chương IX