ĐÓNG

SÁCH TOÁN 7 CÁNH DIỀU TẬP 1

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ

Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2 Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3 Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Bài 4 Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Bài 5 Biểu diễn thập phân của một số hữu tỉ

Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II: SỐ THỰC

Bài 1 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2 Tập hợp R các số thực

Bài 3 Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 4 Làm tròn và ước lượng

Bài 5 Tỉ lệ thức

Bài 6 Dãy số bằng nhau

Bài 7 Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 8 Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập cuối chương II trang 69

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm trang 71

Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm trang 88

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bài 1 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 2 Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài tập cuối chương III trang 87

CHƯƠNG IV: GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1 Góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2 Tia phân giác của một góc

Bài 3 Hai đường thẳng song song

Bài 4 Định lí

Bài tập cuối chương IV trang 108

SÁCH TOÁN 7 CÁNH DIỀU TẬP 2

CHƯƠNG V: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1 Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu

Bài 2 Phân tích và xử lí dữ liệu

Bài 3 Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 4 Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 5 Biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài 6 Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Bài tập cuối chương V trang 34

CHƯƠNG VI: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1 Biểu thức số. Biểu thức đại số

Bài 2 Đa thức một biến, nghiệm của đa thức một biến

Bài 3 Phép cộng, phép trừ đa thức một biến

Bài 4 Phép nhân đa thức một biến

Bài 5 Phép chia đa thức một biến

Bài tập cuối chương VI trang 68

CHƯƠNG VII: TAM GIÁC

Bài 1 Tổng các góc của một tam giác

Bài 2 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, bất đẳng thức tam giác

Bài 3 Hai tam giác bằng nhau

Bài 4 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh

Bài 5 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh

Bài 6 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc

Bài 7 Tam giác cân

Bài 8 Đường vuông góc và đường xiên

Bài 9 Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 10 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 11 Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 13 Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài tập cuối chương VII trang 119

Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng

March 9, 2023
Soạn Giải toán 7 Cánh Diều
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

SÁCH TOÁN 7 CÁNH DIỀU TẬP 1

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ

Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2 Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Bài 3 Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Bài 4 Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Bài 5 Biểu diễn thập phân của một số hữu tỉ

Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II: SỐ THỰC

Bài 1 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2 Tập hợp R các số thực

Bài 3 Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 4 Làm tròn và ước lượng

Bài 5 Tỉ lệ thức

Bài 6 Dãy số bằng nhau

Bài 7 Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 8 Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập cuối chương II trang 69

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm trang 71

Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm trang 88

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bài 1 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 2 Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài tập cuối chương III trang 87

CHƯƠNG IV: GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1 Góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2 Tia phân giác của một góc

Bài 3 Hai đường thẳng song song

Bài 4 Định lí

Bài tập cuối chương IV trang 108

SÁCH TOÁN 7 CÁNH DIỀU TẬP 2

CHƯƠNG V: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1 Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu

Bài 2 Phân tích và xử lí dữ liệu

Bài 3 Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 4 Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 5 Biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài 6 Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Bài tập cuối chương V trang 34

CHƯƠNG VI: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1 Biểu thức số. Biểu thức đại số

Bài 2 Đa thức một biến, nghiệm của đa thức một biến

Bài 3 Phép cộng, phép trừ đa thức một biến

Bài 4 Phép nhân đa thức một biến

Bài 5 Phép chia đa thức một biến

Bài tập cuối chương VI trang 68

CHƯƠNG VII: TAM GIÁC

Bài 1 Tổng các góc của một tam giác

Bài 2 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, bất đẳng thức tam giác

Bài 3 Hai tam giác bằng nhau

Bài 4 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh

Bài 5 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh

Bài 6 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc

Bài 7 Tam giác cân

Bài 8 Đường vuông góc và đường xiên

Bài 9 Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 10 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 11 Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 12 Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 13 Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài tập cuối chương VII trang 119