Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí

December 17, 2022
Soạn Giải toán 7 Chân trời sáng tạo
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ

Bài 1 Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2 Các phép tính với số hữu tỉ

Bài 3 Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 4 Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2: SỐ THỰC

Bài 1 Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2 Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 3 Làm tròn số và ước lượng kết quả

Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body mass index)

Bài tập cuối chương 2 

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 2 Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 3 Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài 4 Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình

Bài tập cuối chương 3

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 4: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1 Các góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2 Tia phân giác

Bài 3 Hai đường thẳng song song

Bài 4 Định lí và chứng minh một định lí

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra

Bài tập cuối chương 4

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÃ XUẤT

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2 Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 3 Biểu đồ đoạn thẳng

Bài tập cuối chương 5