ĐÓNG

Soạn Toán 9 tập 1

ĐẠI SỐ

Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất

HÌNH HỌC

Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Phần Hình học - Chương 2: Đường tròn

Soạn Toán 9 tập 2

ĐẠI SỐ

Phần Đại số - CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Phần Đại số - CHƯƠNG 4: HÀM SỐ Y= AX² (A#0) - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

HÌNH HỌC

Phần Hình học - CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Phần Hình học - CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Luyện tập trang 69 - 70

March 24, 2022
Soạn Giải Toán 9 | SGK Tập 1 & Tập 2
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

Soạn Toán 9 tập 1

ĐẠI SỐ

Phần Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Phần Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất

HÌNH HỌC

Phần Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Phần Hình học - Chương 2: Đường tròn

Soạn Toán 9 tập 2

ĐẠI SỐ

Phần Đại số - CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Phần Đại số - CHƯƠNG 4: HÀM SỐ Y= AX² (A#0) - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

HÌNH HỌC

Phần Hình học - CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Phần Hình học - CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU