[SOẠN BÀI] KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

October 4, 2021
Soạn Văn 11
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

Soạn văn lớp 11 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Soạn văn lớp 11 Tập 2

Tuần 19

 • Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
 • Nghĩa của câu
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Hầu trời (Tản Đà)
 • Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

 • Vội vàng (Xuân Diệu)
 • Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22

 • Tràng Giang (Huy Cận)
 • Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23

 • Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
 • Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Tuần 24

 • Từ ấy (Tố Hữu)
 • Lai tân (Hồ Chí Minh)
 • Nhớ đồng (Tố Hữu)
 • Tương tư (Nguyễn Bính)
 • Chiều xuân (Anh Thơ)
 • Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25

 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26

 • Tôi yêu em (Pu-Skin)
 • Bài thơ số 28 (Ta-go)
 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27

 • Người trong bao (Sê-khốp)
 • Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28

 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
 • Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29

 • Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
 • Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Tuần 30

 • Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

 • Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

 • Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33

 • Ôn tập phần văn học (Kì 2)
 • Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34

 • Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
 • Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm