[SOẠN BÀI] LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

October 20, 2021
Soạn Văn 12
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

Soạn văn lớp 12 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Soạn văn lớp 12 Tập 2

Tuần 19

 • Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Nhân vật giao tiếp

Tuần 21

 • Vợ Nhặt (Kim Lân)
 • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

 • Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
 • Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Tuần 23

 • Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Tuần 24

 • Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
 • Thực hành về hàm ý

Tuần 25

 • Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
 • Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
 • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26

 • Thuốc (Lỗ Tấn)
 • Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Tuần 27

 • Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)

Tuần 28

 • Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29

 • Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

 • Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
 • Phát biểu tự do

Tuần 31

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản tổng kết

Tuần 32

 • Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Ôn tập phần làm văn

Tuần 33

 • Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
 • Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34

 • Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12