[SOẠN BÀI] CỦNG CỐ, MỞ RỘNG BÀI 2

Câu 1: Hãy kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền thông tin về đặc điểm của hai bài thơ Đồng dao mùa xuân, Gặp lá cơm nếp: (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 55)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Nhà thơ Thế Lữ từng viết" "Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu" (Cây đàn muôn điệu). Qua những văn bản thơ được học trong bài này, theo em, người đọc có thể nghe được những điệu đàn nào của tâm hồn con người? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 55)

Lời giải chi tiết:

Thông qua những văn bản thơ được học trong bài này, người đọc có thể nghe được những điệu đàn về sự rung cảm trước thiên nhiên, con người và cả về nỗi nhớ của tâm hồn con người.