[SOẠN BÀI] CỦNG CỐ, MỞ RỘNG BÀI 3

Câu 1: Hãy kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và ghi lại một chi tiết mà em cho là tiêu biểu, đáng nhớ nhất về từng nhân vật trong các văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Người thầy đầu tiên. Giải thích ngắn gọn lí do lựa chọn. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 83) 

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Chọn một nhân vật văn học em yêu thích và thực hiện các yêu cầu sau: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 84) 

Lời giải chi tiết:

a. Hồ sơ nhân vật: thầy Đuy-sen trong tác phẩm “Người thầy đầu tiên”

b. Từ bảng đã hoàn thành, ta có thể thấy thầy Đuy-sen là một người rất yêu thương, tận tâm với học trò mà không quản gian khó.