[SOẠN BÀI] ĐỪNG TỪ BỎ CỐ GẮNG

Câu 1: Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 17)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Văn bản trên được viết ra nhằm mục đích gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 17)

Lời giải chi tiết: 

Văn bản được viết nhằm cổ vũ và khuyên con người ta đừng từ bỏ, gục ngã trước khó khăn.

Câu 3: Chỉ ra những đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống trong Đừng từ bỏ cố gắng và tác dụng của các đặc điểm ấy trong việc thực hiện mục đích văn bản dựa và bảng sau:  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 17)

Lời giải chi tiết: