Câu 1: Chỉ ra những đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Những đặc điểm ấy có mối quan hệ như thế nào với mục đích của văn bản? Hãy lí giải. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 57)

Lời giải chi tiết: 

Đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động:

  • Nội dung: có cấu trúc 3 phần (giới thiệu mục đích – liệt kê những điều cần chuẩn bị - trình bày các bước cần thực hiện).
  • Hình thức: Sử dụng các từ ngữ chỉ thời gian, hình ảnh minh họa và đề mục tóm tắt thông tin

- Những đặc điểm này có mối liên kết, gắn bó mật thiết, bổ sung cho nhau và phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhờ các đặc điểm mà em nhận ra mục đích của văn bản và từ mục đích người viết triển khai nội dung bài viết có đầy đủ các đặc điểm cần thiết.

Câu 2: Các thông tin trong văn bản Kéo co được triển khai theo những cách nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 57)

Lời giải chi tiết: 

Các thông tin trong văn bản “Kéo co" được triển khai theo quan hệ nhân quả và trật tự thời gian để đưa ra rõ ràng nhất về cách chơi kéo co cùng ý nghĩa của các động tác khi chơi. 

Câu 3: Tìm phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản và cho biết tác dụng của phương tiện đối với mục đích của văn bản. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 57)

Lời giải chi tiết: 

Phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản đó là hình ảnh minh họa nó có tác dụng nhằm làm rõ hơn cách chơi kéo co để người đọc dễ dàng hình dung.