[SOẠN BÀI] LỐI SỐNG ĐƠN GIẢN - XU THẾ CỦA THẾ KỈ XXI

Câu 1: Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 69)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ ba có tác dụng như thế nào trong việc làm sáng tỏ luận đề? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 69)

Lời giải chi tiết:

Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ 3 có tác dụng liệt kê lại những ví dụ thực tế, đồng thời làm sáng tỏ luận đề - một lối sống đơn giản được coi là xu thế của thế kỷ mới.

Câu 3: Xác định câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn thứ tư của văn bản. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 69)

Lời giải chi tiết:

- Ý kiến đánh giá chủ quan là: “Lối sống này từ xưa đã được cha ông chúng ta rất coi trọng và đã trở thành một trong những giá trị văn hóa của người Việt”.

- Bằng chứng khách quan là: “Có thể kể ra ở đây rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cách sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh,...”