[SOẠN BÀI] NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN TRONG TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CÁC LOÀI CHIM

Câu 1: Chỉ ra những đặc điểm của văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên được thể hiện trong văn bản trên. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 45)

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm: Văn bản thông tin trình bày, giải thích một hiện tượng tự nhiên một cách chuẩn xác, cụ thể, rõ ràng, các số liệu, dẫn chứng về hiện tượng. Văn bản nêu rõ các đặc điểm của hiện tượng tự nhiên đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích cho người đọc bằng cách giải thích rõ các hiện tượng tự nhiên. 

Câu 2: Tìm thông tin cơ bản và thông tin chi tiết của đoạn văn sau “Én-sân mơ-rơ-lit là một loài chim vô cùng kì lạ. Mỏ của chúng giống loài chim sẻ ... trên khắp Bắc Thái Bình Dương”. Vai trò của những thông tin chi tiết trong đoạn văn trên là gì? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 46)

Lời giải chi tiết:

- Thông tin cơ bản của đoạn văn là Én-sân mơ-rơ-lít (Ancient murrelet) là một loài chim vô cùng kì lạ. 

- Thông tin chi tiết của đoạn văn là những chi tiết về đặc điểm, bề ngoài → chúng có vai trò làm rõ thông tin giúp người đọc dễ dàng hình dung ra dáng vẻ bên ngoài cùng đặc tính cũng như đặc điểm của loài chim này. 

Câu 3: Văn bản đã trình bày (những) thông tin cơ bản nào? Các chi tiết trong văn bản đã góp phần hỗ trợ thể hiện (những) thông tin cơ bản ấy ra sao? Hãy lí giải. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 46)

Lời giải chi tiết:

- Văn bản trình bày những thông tin cơ bản như:

  • Lý do đàn chim di cư. 
  • Giải thích đội hình bay chữ V của đàn chim di cư.

⇒ Những chi tiết ấy đã cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin tới người đọc giúp lí giải các khái niệm, đặc điểm, tính chất và làm rõ thông tin. 

Câu 4: Xác định cách trình bày thông tin của đoạn trích: “Hằng năm cứ vào mùa đông, nhiều loài chim lại kéo nhau bay về phương nam để tránh rét và tìm kiếm thêm thức ăn ... mỗi chiếc bay sau có thể tiết kiệm tối đa 18% lượng nhiên liệu”. Dựa vào đâu em có thể xác định như vậy? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 46)

Lời giải chi tiết:

- Tác giả đã cung cấp cho người đọc thông tin về các đặc tính di cư của loài chim bằng cách chia đề mục và phân chia rất rõ ràng, khoa học, logic. 

- Em xác định như vậy dựa vào các số liệu, kết quả nghiên cứu trong văn bản. 

Câu 5: Tìm phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản và cho biết tác dụng của chúng. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 46)

Lời giải chi tiết:

- Văn bản sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ là tranh ảnh. 

⇒ Chúng có tác dụng giúp việc cung cấp thông tin, số liệu không khô khan và giúp người đọc dễ dàng hình dung được đối tượng được nhắc tới.