[SOẠN BÀI] THẢO LUẬN Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

Đề bài: Trong buổi sinh hoạt đầu tuần, lớp của em tổ chức buổi thảo luận nhóm với chủ đề: Ý nghĩa của hoạt động xã hội đối với cộng đồng và bản thân. Em hãy thành lập nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến về vấn đề này để trình bày trước lớp. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 93)

Lời giải chi tiết

- Chuẩn bị:

  • Nhóm trưởng phân chia nhiệm vụ của nhóm cho từng cá nhân.
  • Báo cáo tiến độ thực hiện với nhóm trưởng.
  • Đóng góp xây dựng và tổng hợp ý kiến. 
  • Chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ (nếu cần).

- Hoạt động xã hội là những hoạt động hướng đến những vấn đề tồn tại trong xã hội của con người, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng các vấn đề của đời sống và hướng tới các giá trị nhân văn. 

- Hoạt động xã hội bao gồm rất nhiều các hoạt động. Ví dụ như hoạt động  thiện nguyện, hoạt động xung kích, hoạt động hướng đến bảo vệ con người hay hoạt động bảo vệ các di sản văn hóa. 

- Vai trò của hoạt động xã hội là chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo điều kiện cho mọi người cùng phát triển. Ngoài ra nó còn giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, quyền và nghĩa vụ mà mỗi cá nhân phát triển trong cộng đồng sẽ tạo nên sức mạnh cho cộng đồng.

- Các yếu tố tạo nên cộng đồng:

  • Sự tương quan cá nhân mật thiết trên cơ sở các nhóm nhỏ kiểm soát các mối quan hệ cá nhân.
  • Các cá nhân có sự liên hệ chặt chẽ với nhau về tình cảm, cảm xúc khi thực hiện các công việc, nhiệm vụ. 
  • Có sự cống hiến (hiến dâng) về tinh thần và thể chất để thực hiện các giá trị xã hội. 
  • Có ý thức đoàn kết tập thể cao.