[SOẠN BÀI] THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 13

BIỆN PHÁP TU TỪ

Câu 1: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nói quá trong những câu tục ngữ sau: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 13)

a. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

b. Ngày vui ngắn chẳng đầy gang.

c. Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn.

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Cho biết trong những câu sau, câu nào là nói quá, câu nào là nói khoác. Từ đó, nêu sự khác nhau giữa nói khoác và nói quá.  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 14)

a. Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

(Ca dao)

b. Trời nóng quá, mồ hôi nhỏ xuống ướt sũng cả sàn nhà.

c. Đời người có một gang tay

Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang.

(Ca dao)

d. Bài văn này tôi chỉ làm vèo trong năm phút, thế mà vẫn viết được ba trang.

Lời giải chi tiết:

- Câu nói quá là: a, c

- Câu nói khoác là: b, d

- Sự khác nhau là:

Câu 3: Hãy đặt 4 câu, mỗi câu sử dụng một trong số các cụm từ có biện pháp tu từ nói quá sau đây: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 14)

a. Buồn nẫu ruột

b. Rụng rời chân tay

c. Cười vỡ bụng

d. Mệt đứt hơi

Lời giải chi tiết:

a. Sau khi điểm được công bó, tôi buồn nẫu ruột. 

b. Công việc hôm nay mệt đến nỗi rụng rời chân tay. 

c. Chương trình hài hôm nay khiến tôi cười vỡ bụng. 

d. Hôm nay cô ấy mệt đứt hơi vì phải làm việc từ sáng sớm.