[SOẠN BÀI] THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 82

Câu 1: Xếp các thuật ngữ ở cột A vào lĩnh vực khoa học ở cột B. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 82)

Lời giải chi tiết: 

Nối như sau: 1-c, 2-a, 3-e, 4-b, 5-d.

Câu 2: Tìm và xếp các thuật ngữ trong những câu dưới đây vào lĩnh vực khoa học phù hợp: toán học, vật lí học, hóa học, sinh học, ngôn ngữ học. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 82)

a. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxit. Oxit gồm hai loại chính: oxit axit, oxit bazơ

b. Trùng roi là một cơ thể đơn bào có thể tự dưỡng như thực vật nhưng cũng có thể dị dưỡng như động vật.

c. Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù

d. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song?

e. Từ đơn là từ chỉ có một tiếng. Từ phức là từ có hai hay nhiều tiếng

Lời giải chi tiết: 

Sắp xếp như sau: 

  • Toán học: c.
  • Vật lí học: d.
  • Hóa học: a.
  • Sinh học: b.
  • Ngôn ngữ học: e.

Câu 3: Yếu tố nào trong các từ ghép dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa hai loại xuồng, ghe? Xếp các yếu tố đó vào nhóm thích hợp. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 82)

Xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng độc mộc, xuồng chèo, xuồng máy, ghe câu, ghe cào tôm

a. Chỉ đặc điểm cấu tạo của sự vật, ví dụ: (xuồng) ba lá

b. Chỉ cách vận hành sự vật, ví dụ: (xuồng) chèo 

c. Chỉ công dụng của sự vật, ví dụ: (ghe) câu

Lời giải chi tiết: 

a. Xuồng năm lá, xuồng ba lá và xuồng tam bản.

b. Xuồng chèo và xuồng máy.

c. Ghe câu và ghe cào tôm.

Câu 4: Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) giới thiệu khái quát về các từ loại hoặc các thành phần câu em đã được học. Chỉ ra một thuật ngữ được sử dụng trong đoạn văn. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 82)

Lời giải chi tiết: 

Các từ giống nhau về mặt đặc điểm ngữ pháp hay ý nghĩa biểu đạt khái quát được gọi là từ loại. Từ loại được chia ra thành nhiều loại, cơ bản trong hệ thống là: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, chỉ từ, số từ, lượng từ. Ngoài ra còn có các loại khác như: quan hệ từ, tình thái từ, phó từ…. Danh từ là từ loại thường gặp nói về các sự vật, hiện tượng hay gọi tên con người, sự vật, khái niệm, đơn vị. Danh từ thường được làm chủ ngữ trong câu. Động từ là các từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật và con người thường được dùng làm vị ngữ trong câu. Tính từ là các từ chỉ đặc điểm, tính chất, màu sắc, trạng thái của sự vật, hiện tượng. 

- Thuật ngữ dùng trong đoạn văn trên là: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, chỉ từ, số từ, lượng từ.