[SOẠN BÀI] TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Trước khi nói

a. Chuẩn bị nội dung nói

- Văn hoá truyền thống là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hiện nay trong bối cảnh đất nước đang từng bước hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, văn hóa truyền thống có nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Để trình bày ý kiến về vấn đề này, em cần chuẩn bị kĩ nội dung nói dựa trên trải nghiệm của chính mình cũng như thông tin từ những tài liệu thu thập được.

- Gợi ý một số vấn đề em có thể trình bày: 

  • Thú chơi tranh dân gian trong đời sống hiện đại.
  • Việc sử dụng các sản phẩm thủ công truyền thống trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
  • Giới trẻ và việc thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Bài nói tham khảo:

Bản sắc văn hoá dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, nó thể hiện tâm hồn, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh của dân tộc và tạo nên chất keo kết nối các cộng đồng người gắn bó, đoàn kết với nhau để cùng tồn tại cùng phát triển. Những giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những động lực lớn để đảm bảo sự ổn định đồng thời giúp quốc gia phát triển bền vững. 

Bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước cúng quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bản sắc văn hoá dân tộc bao gồm những giá trị văn hoá bền vững, nó phản ánh diện mạo, sắc thái, cốt cách, tâm hồn, tâm lý của một dân tộc thường xuyên hun đúc, bổ sung và lan tỏa trong lịch sử. Trở thành tài sản tinh thần đặc sắc và tạo nên sức mạnh gắn kết cộng đồng để phân biệt sự khác nhau giữa dân tộc này với dân tộc khác trong cộng đồng nhân loại.

Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn tồn tại những mặt tiêu cực đó là nguy cơ bị xói mòn, phai nhạt và biến dạng hệ thống giá trị trong bản sắc văn hóa dân tộc do sự du nhập của lối sống tư sản, suy giảm thuần phong mỹ tục cùng sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Thanh niên chính là lực lượng xung kích, sáng tạo và có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Họ cũng là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ, giữ gìn, phát triển và quảng bá những giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc. 

Những giá trị tinh hoa văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc được xây dựng và ghi nhận bởi biết bao chiến công hi sinh thầm lặng của những thế hệ người đi trước. Nó là kết tinh từ những điều tinh túy nhất của dân tộc để lung linh tỏa sáng, soi sáng con đường chúng ta đi. Những giá trị ấy không chỉ bây giờ mà còn mãi về sau chúng sẽ là hành trang, động lực để cho thanh niên Việt Nam chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới tô thắm nên truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc.