[SOẠN BÀI] VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG (CON NGƯỜI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC)

Đề bài: Mỗi cá nhân bao giờ cũng có mối quan hệ với cộng đồng, đất nước. Qua những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội, mối quan hệ này càng được thể hiện rõ ràng. Thế nhưng, trước một vấn đề, nhận thức của mọi người thường có những điểm khác nhau. Vì thế, bàn luận một cách thấu đáo về một vấn đề nào đó, giúp người đọc thấy được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, đất nước là điều rất cần thiết. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 71)

Lời giải chi tiết

Với quá trình hội nhập thế giới và sự giao thoa văn hóa xã hội ngày nay đòi hỏi ngôn ngữ phải có sự thay đổi để có thể đáp ứng được các nhu cầu giao tiếp. Từ khi bắt đầu hội nhập thì ngôn ngữ cũng dần xuất hiện những hiện tượng mới. Những từ ngữ mới, cách diễn đạt mới dần được hình thành để thêm vào những khái niệm, ngữ nghĩa mà trong vốn tiếng Việt trước đó còn thiếu vắng. Cùng với mặt tích cực thì vẫn tồn tại mặt tiêu cực, cách viết khác lạ của giới trẻ đang dần làm mất đi bản sắc vốn có của tiếng Việt.

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người và trong cả xã hội loài người. Nó đảm bảo một mặt truyền đạt và hiểu biết lẫn nhau của các thành viên xã hội. Ngôn ngữ không chỉ truyền đạt thông tin mà nó còn tác động đến nhân cách, hình thành nên nhân cách và biến đổi theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Ngôn ngữ không chỉ là tấm gương phản chiếu đời sống xung quanh mà nó còn can thiệp cả vào bức tranh thế giới nhân cách. 

Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đang trở thành vấn đề cấp bách và cần sự chung tay của tất cả các lực lượng xã hội. Giới trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt trên cơ sở “kế thừa và phát huy truyền thống đi đôi với việc sáng tạo những giá trị mới phù hợp với tinh thần thời đại.