[SOẠN BÀI] VIẾT VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH (KẾT NỐI TRI THỨC)

VIẾT VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Tường trình là một loại văn bản thông tin được dùng rất phổ biến trong đời sống. Nhiều khi chúng ta phải viết, đọc hay xử lí các văn bản tường trình về một vụ việc nào đó, nhằm giải quyết kịp thời, đúng đắn những vấn đề đáng tiếc nảy sinh. Do vậy, biết cách viết văn bản tường trình đẳng thể thức là điều mà mọi người đều phải quan tâm.

Thể thức của văn bản tường trình: 

- Phía trên cùng văn bản ghi quốc hiệu và tiêu ngữ (chính giữa dòng).

- Tiếp đó, ghi địa điểm và thời gian viết tường trình (góc bên phải). 

- Tên văn bản tường trình ghi chính giữa. Dòng trên ghi ba chữ BẢN TƯỜNG TRÌNH (chữ in hoa), dòng dưới ghi: Về việc. 

- Dưới tên văn bản, ghi tên người hoặc cơ quan nhận bản tường trình sau cụm từ Kính gửi. 

- Nếu thông tin về người viết tường trình (họ và tên, chức danh; chức vụ, đơn vị học tập, công tác,...), có thể bắt đầu bằng cụm từ Tôi tên là... hoặc Tôi là …

- Ghi nội dung chính: thuật lại vụ việc với đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, những người có liên quan, nguyên nhân, diễn biến, hậu quả, người chịu trách nhiệm. - Ghi lời cam đoan về sự khách quan, trung thực của nội dung tường trình cùng lời hứa hoặc đề nghị đối với người (cơ quan) xử lý vụ việc.

- Sau cùng, người viết tường trình kí và ghi đầy đủ họ, tên. 

Lưu ý: Nếu bản tường trình được viết tay, chú ý chừa lề hợp lí; không viết sát mép giấy bên trái, bên phải, không để phần trên trang giấy có khoảng trống quá rộng. Nếu bản tường trình được đánh máy, cần dùng khổ giấy A4, phông chữ tiếng Việt Times New Roman; cỡ chữ thường là 13 – 14; lề trang cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 - 20 mm…

Phân tích bản tường trình tham khảo: 

- Quốc hiệu và tiêu ngữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

- Địa điểm và thời gian viết bản tường trình: Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020. 

- Tên văn bản tường trình: Bản tường trình về việc vi phạm nội quy nơi tham quan.

- Người yêu cầu viết bản tường trình đồng thời là người nhận: Cô Lâm Thanh H.

- Tên người viết tường trình: Trương Khánh Ng.

- Nội dung tường trình (thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, nguyên nhân, hậu quả, người chịu trách nhiệm):

  • Thời gian: Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2020.
  • Địa điểm: Bảo tàng Dân tộc học.
  • Nguyên nhân: Do Trương Khánh Ng tường trình về việc muốn có một bức ảnh chụp bên bộ quần áo dân tộc Dao nên đã bước qua dây chắn vào khu vực cấm và sờ tay vào hiện vật.
  • Hậu quả: Trương Khánh Ng đã làm hỏng một chi tiết trên trang phục.
  • Người chịu trách nhiệm: Trương Khánh Ng.

- Cam đoan và cam kết: Trương Khánh Ng cam đoan điều vừa tường trình là đúng sự thật và cam kết không bao giờ tái phạm đồng thời sẽ luôn chấp hành nghiêm túc mọi nội quy nơi công cộng.

- Kí tên hoàn tất bản tường trình: Trương Khánh Ng.

Thực hành viết theo các bước

1. Trước khi viết

- Nếu định tường trình về một vụ việc có thật trong đời sống mà bản thân em có liên quan, cần hình dung lại mọi chuyện đã xảy ra theo những gì em biết và nhớ rõ.

- Nếu vụ việc là giả định cần chú ý cách tường trình của bản thân, thông qua việc tự đặt câu hỏi. 

2. Viết bản tường trình

- Viết phần mở đầu theo đúng thể thức. Chú ý chứa khoảng cách rộng hơn giữa dòng ghi nơi, ngày tháng làm bản tường trình với những thông tin ngay phía trên và tiếp dưới đó.

- Tên văn bản tường trình phải thể hiện được nội dung khái quát nhất của vụ việc. Khi viết dòng này, cũng chú ý chứa khoảng cách trên, dưới hợp lí như khi viết dòng ghi địa điểm, thời gian làm bản tường trình ở trên.

- Đề tên người hoặc cơ quan nhận bản tường trình. 

- Xưng danh với đầy đủ họ tên.

- Trình bày vụ việc ngắn gọn nhưng rõ ràng, đảm bảo có đủ các thông tin về thời gian, địa điểm, người liên quan, nguyên nhân, diễn biến và hậu quả để lại. Đặc biệt, cần nói rõ tư cách, trách nhiệm của em trong vụ việc.

- Nêu cam kết về tính trung thực của nội dung tường trình. Mẫu cầu thường dùng: Tôi xin cam đoan nội dung trình bày trên là trung thực, Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều mình đã viết;...

- Nêu lời hứa hoặc lời đề nghị. 

- Kí và ghi đầy đủ họ tên ở phần dưới cùng, lệch góc phải trang giấy.

3. Chỉnh sửa bản tường trình

- Dựa vào thể thức của văn bản tường trình, em tự rà soát và chỉnh sửa.

Bản tường trình tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 8 tháng 5 năm 2022

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc vi phạm nội quy nhà trường)

Kính gửi: BGH Trường THPT Hạ Long

Họ tên em là: Nguyễn Hà B.

Sinh ngày: 25/12/2004

Nơi ở hiện tại: Tổ 3, khu phố b, phường b, thành phố Hạ Long. 

Là học sinh lớp: 12D5 Trường THPT Hạ Long

Hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2022 em viết đơn này nhằm tường trình về hành vi vi phạm nội quy nhà trường của em, cụ thể: Em đã nhuộm tóc sáng màu trái với quy định của nhà trường. Căn cứ theo nội quy của nhà trường, em nhận thấy hành vi của mình đã vi phạm đến nội quy của trường và xứng đáng phải chịu kỷ luật theo Điều 7 của nội quy.

Em xin cam đoan những điều trong bản tường trình này là đúng sự thật. Em sẽ chịu phạt theo đúng như nội quy và xin hứa sẽ không tái phạm!

Người viết tường trình

(Kí tên)

Nguyễn Hà B..