Ibaitap: Qua bài Công thức tính [Đường Cao Hình Thang] & bài tập tham khảo ôn tập lại công thức đường cao của hình thang và bài tập tham khảo.

I. ĐƯỜNG CAO HÌNH THANG LÀ GÌ

Đường cao của hình thang là một đoạn thẳng được hạ từ từ đỉnh vuông góc với cạnh đáy lớn nhất của hình thang đó.

Trường hợp đặc biệt nếu là hình thang vuông thì chiều cao của hình thang đó chính là một cạnh bên của hình thang.

Ví dụ:

  • Hình thang ABCD: AH là đường cao hạ từ đỉnh A xuống đáy DC.
  • Hình thang vuông MNPQ: MQ là cạnh bên của hình thang cũng là đường cao hạ từ đỉnh M xuống đáy QP.

II.CÔNG THỨC TÍNH ĐƯỜNG CAO HÌNH HÌNH THANG

Công thức tính chiều cao hình thang bằng diện tích hình thang nhân 2, chia cho độ dài đáy lớn cộng độ dài đáy bé của hình thang:

$$h = {S.2  \over a+b}$$

Trong đó:

  • S: Diện tích của hình thang.
  • a, b: Hai cạnh đáy của hình thang.
  • h: Chiều cao của hình thang.

IV. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ CÔNG THỨC TÍNH ĐƯỜNG CAO HÌNH THANG

Ví dụ: Một hình thang có tổng diện tích bằng 40m, và độ dài các cạnh đáy lần lượt bằng 4m, 6m. Hỏi chiều cao của hình thang đó là bao nhiêu?

Lời giải tham khảo:

Áp dụng công thức tính chiều cao hình thang, ta có:

h = (S x 2) : (a + b) = (40 x 2) : (4 + 6) = 8 (m)

Độ dài chiều cao hình thang trên là 8m.