Ibaitap: Qua bài Công thức tính [Nửa chu vi Hình Vuông] & bài tập tham khảo ôn tập lại công thức tính nửa chu vi hình vuông và bài tập tham khảo.

Xem Thêm:

I. HÌNH VUÔNG LÀ GÌ?

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh của chúng bằng nhau.

Tính chất hình vuông bao gồm:

 • Hai cạnh đối song song với nhau, bốn cạnh của hình bằng nhau.
 • Các góc bằng nhau bằng 90°.
 • Hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau tại trung điểm của hai đường.
 • Giao điểm của hai đường chéo hình vuông là tâm của đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp hình vuông.
 • Giao điểm của các đường phân giác, trung tuyến và trung trực của hình vuông đều trùng tại một điểm.

Dấu hiệu nhận biết hình vuông là:

 • Hình chữ nhật có hai cạnh kề của hình bằng nhau.
 • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.
 • Hình chữ nhật đó có một đường chéo là đường phân giác của một góc.
 • Hình thoi đó có một góc vuông.
 • Hình thoi đó có hai đường chéo của hình bằng nhau.
 • Hình bình hành có một góc vuông và hai cạnh kề của hình bằng nhau.

II. CÔNG THỨC TÍNH NỬA CHU VI HÌNH VUÔNG

Nửa chu vi hình vuông là được tính bằng hai lần độ dài cạnh của hình vuông đó, ngoài ra có thể tính nửa chu vi hình chữ vuông bằng cách tính chu vi hình chữ vuông rồi chia 2.

Công thức tính nửa chu vi hình vuông là:

p = P: 2 = 2a

Trong đó:

 • P: Chu vi của hình vuông.
 • p: Nửa chu vi của hình vuông.
 • a: Độ dài cạnh của hình vuông.

III. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ CÔNG THỨC TÍNH NỬA CHU VI HÌNH VUÔNG

Ví dụ 1: Một hình vuông có diện tích bằng 144m². Hỏi nửa chu vi hình vuông đó bằng bao nhiêu?

Lời giải tham khảo:

Ta có diện tích hình vuông bằng 144m²

⇒ Độ dài cạnh của hình vuông là: S = a² ⇔ a= √144 = 12 (m)

Nửa chu vi hình vuông là được tính bằng hai lần độ dài cạnh của hình vuông đó.

⇒ Nửa chu vi hình vuông là: 12 x 2 = 24 (m)