Ibaitap: Qua bài Công thức tính: [Diện Tích] [Thể tích] Khối Hộp Chữ Nhật & bài tập tham khảo cùng tổng hợp lại các kiến thức về khối hộp chữ nhật và hướng dẫn lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

I. KHỐI HỘP CHỮ NHẬT LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học không gian, khối hộp chữ nhật là hình có 6 mặt đều là hình chữ nhật, hai mặt đối diện nhau được gọi là hai mặt đáy, còn các mặt còn lại là mặt bên của khối hộp chữ nhật.

Ví dụ: Khối hộp chữ nhật.

II. DIỆN TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT

Công thức tính diện tích xung quanh khối hộp chữ nhật bằng 2 lần tích chiều cao hình hộp chữ nhận với tông độ dài 2 cạnh của mặt đáy hình hộp chữ nhật, như sau:

\(S_{xq}=2h(a+b)\)

Trong đó:

 • \(S_{xq}\): diện tích xung quanh khối hộp chữ nhật.
 • a, b: độ dài các cạnh mặt đáy khối hộp chữ nhật.
 • h: độ dài chiều cao khối hộp chữ nhật.

Công thức tính diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy, như sau:

\(S_{tp}=S_{xq}+S_{d}=2h(a+b)+2ab\)

Trong đó:

 • \(S_{tp}\): diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật.
 • \(S_{xq}\): diện tích xung quanh khối hộp chữ nhật.
 • \(S_{d}\): diện tích đáy. khối hộp chữ nhật.
 • a, b: độ dài các cạnh mặt đáy khối hộp chữ nhật.
 • h: độ dài chiều cao khối hộp chữ nhật.

III. THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT

Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật bằng tích của chiều cao hình hộp chữ nhận với độ dài 2 cạnh mặt đáy hình hộp chữ nhật, như sau:

\(V=hab\)

Trong đó:

 • V: thể tích khối hộp chữ nhật.
 • a, b: độ dài các cạnh mặt đáy khối hộp chữ nhật.
 • h: độ dài chiều cao khối hộp chữ nhật.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích toàn phần của khối hộp chữ nhật biết độ dài các cạnh mặt đáy khối hộp chữ nhật lần lượt là 12m, 8m và độ dài chiều cao khối hộp chữ nhật là 10m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật, ta có thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho là:

\(V=hab=10.12.8=960(m^3)\)

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật, ta có diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật đã cho là:

\(S_{tp}=S_{xq}+S_{d} \\ =2h(a+b)+2ab \\ =2.10.(12+8)+2.12.8=592(m^2)\)